Inowłódz

Nauka odbywa się  w 3-letnim  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Język obcy – język  angielski

 Egzaminy semestralne

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
Egzamin semestralny z technologii informacyjnej ma formę zadania praktycznego.