Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dla absolwentów gimnazjów, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej (wymagane ukończenie16 lat).

Okres kształcenia:
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (nowa podstawa programowa). Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą  przystąpić do egzaminu maturalnego.

Tryb kształcenia:
Kształcenie odbywa się w trybie:

  • stacjonarnym (wieczorowym) – zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki (Inowłódz),
  • zaocznym –  zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty (Zgierz).

 Języki obce:

– język angielski

Zapisy na wszystkie semestry (w sekretariacie szkoły).

Rekrutacja

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry przez cały rok.

Nauka rozpoczyna się od semestru jesiennego (wrzesień) oraz od semestru wiosennego (luty).

Przyjmujemy osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

Oferujemy naukę w  3-letnim  Liceum Ogólnokształcącym  dla Dorosłych.

Tryb kształcenia: wieczorowy i zaoczny.

Wymagane dokumenty:
– oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
– 2 zdjęcia legitymacyjne

Kwestionariusz osobowy – Zgierz