Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”.

Ogólne informacje

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Partnerem projektu jest Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES

W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:

  1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP),
  2. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym),
  3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
  5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w projekcie!

Naszym zadaniem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. W projekcie mamy priorytetowe zadania jakimi są: zwiększenie Waszej aktywności na rynku pracy, organizacja 84 miejsc staży, 43% zakwalifikowanych osób zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie. Macie niepowtarzalną szansę, aby zdobyć umiejętności, które podniosą Wasze kompetencje

Poniżej link do głównej strony projektu:

http://twojeplany.com/

twojeplany@signa.pl
Tel: (42) 631 18 18